Mūsų

Partneriai
Marijampolės lopšelis-darželis “Rūta”

arijampolės lopšelis-darželis "Rūta" - savivaldybės biudžetinė įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Joje ugdomi vaikai nuo 2 iki 6 metų. Ugdymo procesas yra orientuotas į vaiką. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę ir pažintinę veiklą. Dinamiška, informatyvi, psichologiškai ir fiziškai saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaikų raidą.

Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas. Žaidžiant ugdomi pažinimo ir judėjimo įgūdžiai, supažindinama su supančiu pasauliu ir savo vieta jame. Žaidimu grindžiamas ugdymas žadina vaizduotę, išjudina visus pojūčius. Eksperimentuodami, ieškodami ir atrasdami vaikai patys tikrina ar jų sprendimai teisingi ir semiasi informacijos. Įprasta rinktis, matyti, įveikti sunkumus, kritiškai mąstyti ir formuoti sąvokas. Ugdymo turiniu, metodais siekiama visapusiško vaiko ugdymo, dėmesys paskirstomas visų kompetencijų ugdymui, ugdant bendruosius ir specialiuosius gebėjimus (individualiuosius, meninius, intelektinius). Programos turinys orientuotas į ikimokyklinio amžiaus vaikų galimybes ir augimą. Mokymo programa jaunesnių (2-3 metų) ir vyresnių vaikų (3-6 metų) grupėse modeliuojama pagal kompetencijas:

  • sveikatos stiprinimo ir palaikymo kompetencija;
  • socialinė kompetencija;
  • bendravimo kompetencija;
  • kognityvinė kompetencija;
  • meninė kompetencija.

Darželis "Rūta" į ugdymo procesą taip pat integruoja Valdorfo pedagogikos principus, sveikos gyvensenos ir individualių įgūdžių programas bei prevencines programas. Siekiant kokybiško ugdymo, teikiamos kokybiškos ugdymo paslaugos, atitinkančios nuolat besikeičiančius visuomenės poreikius, tenkinančios vaikų ir jų tėvų (globėjų) lūkesčius bei ugdymo poreikius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje.

2021-2022 mokslo metais darželyje veikia 17 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, kurias lanko 313 vaikų, įskaitant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, kuriems padeda logopedas, psichologas, socialinis pedagogas ir mokytojo padėjėjas. Darželyje dirba 30 pedagogų, iš jų: - 9 metodininkai, - 7 vyresnieji auklėtojai, 10 auklėtojų be kategorijų, 1 logopedas, 1 socialinis pedagogas, 1 psichologas, 1 meninio ugdymo pedagogas. Iš viso darželyje dirba 79 darbuotojai. Darželyje savanoriauja Marijampolės kolegijos ir Trečiojo amžiaus universiteto studentai.

Vaikų darželyje siūlomas papildomas mokymasis, skirtas individualiems vaiko gebėjimams ugdyti: keramikos studija, dailės studija, Lego studija, choreografijos studija, mažojo futbolo studija, vilnos ir veltinio/gabiųjų rankų studija, papje mašė studija, folkloro studija, anglų kalbos užsiėmimai, Informacinių technologijų studija.

Darželis "Rūta" įgyvendino nemažai projektų ir kitų veiklų - "Patirtinio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose", "Inovacijos darželyje", mokymų programa "Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais? ", "SEQUENCES - vidinis ir išorinis ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybės vertinimas Europoje", eTwinning projektai - "Skanu, sveika, spalvinga", "Kelionė į pasakų šalį", tarptautinis ekologinio socialinio ugdymo projektas švietimo bendruomenėms "Saulėto oranžinio traukinio kelionė", "Sveikata visus metus", "Emocijų šėlsmas", fotografijų paroda "STEAM veiklos gamtoje", prevenciniai projektai - "Tobulėk, švęsk, kurk, pažink", "Spalvų ir garsų sūkurys", integruota tarptautinė ikimokyklinio ugdymo socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa "Zipio draugai", gyvenimo įgūdžių tarptautinis socialinis-emocinis ugdymas "Kimochis", prevencinė programa "Laimingos vaikystės paslaptys", tarptautinis projektas "Vaiko kelias į gražią kalbą. Laiminga vaikystė", "Mažais žingsneliais po darželio kiemą", LFF ilgalaikis projektas "Futboliukas", "Žaidimai moko", gyvenimo įgūdžių ugdymo projektas "Laimingas ežiukas", respublikinis aplinkosauginis projektas "Mes rūšiuojam", "Nuo sėklos iki medžio", respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninių gebėjimų konkursas  "Sveikas, linksmas ir smagus aš gyvenu", teatrinės veiklos projektas "Vaidiname teatrą", Robotų bitučių edukacinė programa "Pykčio valdymas", respublikinė sveikatos stiprinimo programa "Augu sveikas - jaučiuosi laimingas", respublikinis kūrybinis-meninis projektai "Žaidimų aikštelė", "Taisyklinga laikysena ir judesiai-fizinė ir emocinė vaiko sveikata" ir kt.

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga - LŠMPS

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) yra didžiausia švietimo profesinė sąjunga Lietuvoje, vienijanti daugiau nei 11 000 narių. Biure dirba 11 darbuotojai, o regioniniu lygmeniu (savivaldybėse) - 30 koordinatorių. LŠMPS yra vienintelė švietimo profesinė sąjunga Lietuvoje, vienijanti visų švietimo sričių darbuotojus - nuo ikimokyklinio ugdymo mokytojų iki universitetų dėstytojų ir mokslo darbuotojų bei profesinio mokymo mokyklų mokytojų. Profesinė sąjunga aktyviai dalyvauja ginant savo narių ir kitų švietimo darbuotojų socialinius, ekonominius ir profesinius interesus visais lygmenimis - nacionaliniu, regioniniu ir instituciniu. LŠMPS yra politiškai nepriklausoma ir, palaikydama dialogą su darbdaviais, yra tvirtai pasiryžusi daryti įtaką parlamento ir vyriausybės formuojamai švietimo politikai.

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) narė, taip pat "Education International" (EI) ir Europos švietimo profesinių sąjungų komiteto (ETUCE) narė. Todėl profesinė sąjunga dalyvauja tarptautiniame tinkle, kuriame gali skleisti projektų, kuriuose dalyvauja, rezultatus ir dalytis gerąja patirtimi.

Per Lietuvos švietimo tarybą LŠMPS nacionaliniu lygmeniu teikia rekomendacijas parlamentui visais bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo politikos ir iniciatyvų rengimo ir įgyvendinimo klausimais. LŠMPS glaudžiai bendradarbiauja su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru, siekdama, kad Lietuvos mokymosi visą gyvenimą sistemos plėtra atitiktų ekonomikos ir visuomenės poreikius. Be šios stiprios įtakos politiniu lygmeniu, LŠMPS taip pat daro įtaką mokytojų ir dėstytojų darbo sąlygų – darbo laikui, kvalifikacijos kėlimui, atlyginimui, darbuotojų kaitai, sveikoms darbo sąlygoms ir kt. – gerinimui, per kolektyvines derybas.

p-consulting.gr Graikija

p-consulting.gr yra IT, mokymų ir konsultavimo įmonė, įsikūrusi Patrų mieste (Graikija). Pagrindinis įmonės tikslas - teikti kokybiškas IT ir verslo konsultacijų paslaugas visų ekonomikos sektorių bendrovėms ir įmonėms, mokymo paslaugas, skirtas įvairių tikslinių grupių (jaunimo, pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojų, pažeidžiamų grupių žmonių, vyresnio amžiaus žmonių, bedarbių, verslininkų ir t. t.) poreikiams tenkinti, daugiausia dėmesio skiriant tinklaveikos ir internetinių švietimo platformų kūrimui, projektų, daugiausia orientuotų į žmonių, ypač iš socialiai pažeidžiamų grupių, gyvenimo kokybės gerinimą, valdymo ir vystymo paslaugas.

San Viator

an Viator centras buvo įkurtas 1953 m. Enkarterio regione, Biskajos provincijoje, kaimo vietovėje, kur darbo galimybės paprastai susijusios su žemdirbystės ir gyvulininkystės veikla. Centras įsikūręs kalnuotoje, nelygaus kraštovaizdžio, vietovėje, sausumos susisiekimas kelia nemažai sunkumų, o tai apriboja regiono gyventojams galimybes.

San Viator centras moko vaikus nuo vaikų darželio iki vidurinės mokyklos, įskaitant profesinį mokymą (EKS 3 ir EKS 5). Centre mokosi daugiau nei 1 000 mokinių, ir dirba apie 110 specialistų.

Centras yra socialiai orientuotas ir kelia prioritetinį tikslą - padėti mažiau galimybių turintiems žmonėms, kuriems gresia socialinė atskirtis. Kasmet priimama apie 150 mokinių, kurie metė mokslus kitose mokyklose arba kuriems kyla rizika nepabaigti mokyklos.

2001 m. pradėta kurti savo kokybės sistemą ir tam tikslui suburta speciali komanda, nes suprantama, kad reikia sukurti naujus darbo standartus. Per trejus metus tobulino visus procesus ir 2004 m. suteiktas ISO 9001:2000 standartas, o 2005 m. - EFQM sistemos "Sidabrinis Q". Tačiau ties tuo sustoti neketinama, nes suvokiam, kaip svarbu išlaikyti visas kokybės sistemas. 2010 m. gautas ISO 14001 aplinkosaugos vadybos standartas ir dabar turimas EFOM sistemos „Auksinis Q“. Visa tai patvirtina, kad visos San Viator centro atliekamos užduotys atitinka kokybės standartus, kurių reikalauja įvairios valstybinės institucijos, tokios kaip Švietimo ministerija, SEPIE (Ispanijos nacionalinė agentūra) ar ES.

Centras akredituoas pagal Mobilumo chartiją mokykliniam švietimui KA120: 2020-1-ES01-KA120-SCH-095567

FORMA.Azione

"FORMA.Azione" yra 1997 m. įkurta profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėja. 2003 m. ji tapo akredituotu regioniniu mokymo centru, o nuo 2002 m. turi ISO 9001 sertifikatą, skirtą profesinio mokymo ir suaugusiųjų mokymosi paslaugų kūrimui ir teikimui. Ji užmezgė glaudžius ryšius su vietos ir nacionalinėmis valdžios institucijomis, privačiomis bendrovėmis, mokyklomis ir kitais profesinio mokymo paslaugų teikėjais, profesinėmis sąjungomis ir pilietinės visuomenės organizacijomis, kurdama ir teikdama mokymo programas ir integruotus projektus, skirtus žmogiškajam vystymuisi ir švietimo sritims. Kartu su seserine įmone "Giove In formatica" ji dirba su nacionalinio ir ES lygmens viešosiomis lėšomis ir tarpprofesiniais fondais, skirtais perkvalifikavimui/kvalifikacijos kėlimui.

Po COVID-19 pandemiją buvo sukurta e. mokymosi platforma, kad visi teikiami kursai ir ištekliai būtų lengviau prieinami visiems besimokantiesiems (forma.azione.com).

FORMA.Azione misija yra:

- sukurti konkrečias galimybes tikslinių grupių profesiniam ir socialiniam tobulėjimui;

- siekti, kad švietimas ir mokymas taptų įtraukus, ypač žemos kvalifikacijos darbuotojams, jaunimui, pagyvenusiems žmonėms, moterims ir pokyčių siekiantiems žmonėms;

- remti profesinį ir individualų orientavimą, siekiant skatinti savimonę, asmeninių, socialinių ir mokymosi mokytis gebėjimų ugdymą ir aktyvų senėjimą;

- skatinti lyčių lygybę darbo vietose, moterų galimybes patekti į visus darbo rinkos lygmenis ir dalyvauti juose, visų pirma kovojant su lyčių stereotipais profesinio mokymo, karjeros pasirinkimo ir profesijų srityje;

- prisidėti prie neformaliojo ir savaiminio mokymosi mechanizmų patvirtinimo ir kompetencijų sertifikavimo sistemų kūrimo.

Nuo 2016 m. ji yra  Euroguidance - Europos profesinio rengimo ir mokymo forumo (EfVET) narė, o nuo 2011 m. - Italijos nacionalinės žmonių vadybos asociacijos (AIDP) narė. 2017 m. ji tapo judėjimo "No Hate Speech" regioniniu kontaktiniu centru Italijoje. Nuo 2020 m. "Fondazione Sodalitas" jai suteikė Įvairovės chartiją tarp kitų 24 ES Įvairovės chartijų.

FORMA.Azione specifinė kompetencija yra susijusi su mokymų ciklų (mokymų poreikių analizė, projektavimas, organizavimas, administravimas ir finansinė atskaitomybė, vertinimas ir peržiūra) ir viešųjų lėšų paieška, dėl kurių galima teikti paraiškas kaip pagrindiniam pareiškėjui ir (arba) kitų subjektų partneriui. Sėkmingiausios jos veiklos sritys yra šios: profesinio mokymo ir suaugusiųjų mokymosi kokybės užtikrinimas, žiniasklaidos ir informacinis raštingumas, skaitmenizavimas, aktyvus pilietiškumas, lyčių lygybė, profesinis orientavimas, kūrybinės ir kultūrinės industrijos (KKI), socialinė įtrauktis.

Dešimt institucijos darbuotojų ypač gerai išmano, kaip rengti, vykdyti ir vertinti mokymus, skirtus įvairių švietimo sričių specialistų, pavyzdžiui, ikimokyklinio ugdymo pedagogų, mokyklų mokytojų, instruktorių, suaugusiųjų švietėjų, kompetencijoms tobulinti, projektų koordinavimo, administravimo, komunikacijos ir išorės ryšių, skaitmeninių ir socialinės žiniasklaidos strategijų, įtraukiojo švietimo, lyčių lygybės ir kt. srityse.

Santa Croce

"Santa Croce" buvo įkurtas 1861 m., kaip pirmasis Perudžos miesto (Italija) valstybinis vaikų darželis, o nuo 1909 m. yra Montessori mokykla ir mokymo centras. Šiandien jame mokosi 130 vaikų, suskirstytų į 6 mišraus amžiaus klases: tai 4 klasės, kuriose mokosi 3-5 metų vaikai, viena 2 metų amžiaus vaikų klasė ir eksperimentinė klasė, jungianti visas 4 amžiaus grupes, kurie įsikūrė 1950 m. Marijos Montessori sukurtoje eksperimentinėje klasėje.

Aplinka yra esminis elementas, vedantis vaikus į mažus atradimus. Vaikai mokosi individualiai ir savo tempu, laisvai judėdami po kambarį ir rinkdamiesi iš daugybės praktinių, savarankiškai koreguojamų, jų amžių atitinkančių užsiėmimų, skirtų konkretiems įgūdžiams, pavyzdžiui, matematikai ar kalbai, lavinti.  Praktinio gyvenimo veiklos taip pat yra pagrindinė vaikų dienos dalis, kurių metu vaikai kartoja kiekvieno mokytojo kruopščiai paruoštą veiklą.  Dėl to kiekviena klasė yra unikali.  Kitas išskirtinis mokyklos bruožas - istorinis sodas, kuriame vaikai gali laisvai stebėti, kaupti žinias ir tenkinti savo smalsumą apie gamtos pasaulį.  Tokią į vaiką orientuotą mokymosi aplinką, kurioje akcentuojama atsakomybė, galima pastebėti ir per pietų pertrauką, kai pasiruošimo ir tvarkymosi veikla kreipia vaiką savarankiškumo keliu.

Be užsiėmimų grupėse, vaikai kasdien lanko muzikos ir anglų kalbos pamokas. Anglų kalbos pamokas veda gimtosios kalbos ekspertė ir jos gali būti įvairių formų.  Menas, pasakojimai, žaidimai, rato valandėlės ir fizinis lavinimas motyvuoja vaikus, o mokymasis vyksta natūraliu būdu, skatinant jų smalsumą ir laikantis Montessori filosofijos. Muzikos kambaryje, kuriame rasite 2 pianinus, gausų kitų muzikos instrumentų pasirinkimą, taip pat Montessori varpelius, vaikai eksperimentuoja ant raudonos linijos, lavindami savo ausis ir kūno koordinaciją, pasiekdami kitą - vokalinės raiškos – pakopą, vesdančią vaikus savęs pažinimo keliu.